Tieto- ja viestintätekniikan käyttötaito -> Taulukkolaskenta

© Antti Ekonoja 2012

Taulukkolaskenta

Taulukkolaskenta

Tässä luvussa opit mm. seuraavia asioita:

Oppimistasi asioista on sinulle mm. seuraavanlaista hyötyä:

Taulukkolaskennan perusteet

Nimensä mukaisesti taulukkolaskentaohjelmia käytetään erilaisissa numeerisen tiedon käsittelyissä ja tietojen jatkojalostuksessa. Taulukkolaskentaohjelmat antavat hyvin monipuoliset työkalut ja funktiot numeerisen tiedon käsittelyyn. Eräs tärkeimmistä elementeistä ja apuvälineistä on kaavioiden tekeminen. Taulukkolaskentaohjelmalla on kätevä tehdä esimerkiksi tulo- ja menoarviokaaviot, lukujärjestykset ja kustannuslaskelmat. Tässä luvussa opiskellaan perusteet taulukkolaskennasta, eli taulukoiden ja kaavioiden tekeminen.

Tässä luvussa (ja myöhemmin myös Taulukkolaskennan jatko-osiossa) tutustumme Microsoft Excel 2010 -taulukkolaskentaohjelmaan, joka tulee Microsoft Office 2010 -ohjelmistopaketin mukana. Valikkokomennot löytyvät myös ohjelman edelliseen Excel 2007 -versioon, joka kuuluu Microsoft Office 2007 -ohjelmistopakettiin. Excel 2007:n valikkokomennot ilmoitetaan suluissa silloin, kun ne poikkevat Excel 2010:n vastaavista valikkokomennoista. Taulukkolaskentaohjelmia on myös muita ja samat käyttöperiaatteet pätevät soveltaen myös muissa ohjelmissa. Excelin perustoiminnoissa pätevät osittain samat ohjelmien käytön yleiset ohjeet, joita käytiin läpi luvussa Tietotekniikan perusteet -> Ohjelmat.

Wordin ja PowerPointin tapaan Excelissäkään ei ole valikoita ja alavalikoita, vaan niiden tilalla käytössä on valintanauha välilehtineen, ryhmineen ja komentopainikkeineen. Myös valintaikkunan avaimet ja vain tarvittaessa näkyvät välilehdet löytyvät Excelistäkin. Microsoft Office 2010 -paketin ohjelmien käyttölogiikkaa käytiin tarkemmin läpi Wordin yhteydessä, joten sieltä löytyy tarvittaessa lisäohjeita.

Excel 2007:n käyttöliittymä poikkeaa Excel 2010:stä Wordin ja PowerPointin tapaan lähinnä siten, että Excel 2007:ssa ei ole ollenkaan Tiedosto-välilehteä, vaan sen tilalla on Office-painike. Jos käytössäsi on vasta Excelin versio 2003, näyttää Excel 2010:n käyttöliittymä huomattavan erilaiselta. Silloin kannattaa hyödyntää Microsoftin tekemää vuorovaikutteista opasta, josta näkee mistä mikäkin Excel 2003 -ohjelman komento löytyy Excel 2010 -ohjelmasta. Opas löytyy verkosta Office 2010:n tukisivuilta.

Leikepöytä ja pikanäppäimet toimivat Excelissä muiden Windows-ohjelmien tapaan. Excel käynnistyy valinnalla Käynnistä | Kaikki ohjelmat | Microsoft Office | Microsoft Excel 2010 (Käynnistä | Kaikki ohjelmat | Microsoft Office | Microsoft Office Excel 2007). Seuraavassa kuvassa esitetään Excelin perusnäkymä ja selvitetään Excelin ohjelmaikkunan eri osien merkitykset.

Excel 2010 perusnäkymä

Kuva: Microsoft Excel 2010 -esitysgrafiikkaohjelman perusnäkymä

Taulukkolaskentataulukko muodostuu riveistä ja sarakkeista. Laskentataulukko toimii laskentapohjana, jonka soluissa laskenta suoritetaan. Solu muodostuu rivin ja sarakkeen risteykseen. Yksittäiseen soluun voidaan viitata sarake- ja rivi-indeksin yhdistelmällä, esimerkiksi yllä olevassa kuvassa on aktiivisena solu A1. Solualue muodostuu useammista soluista. Yhtenäiseen solualueeseen (suorakulmio) viitataan seuraavasti: vasemman yläreunan solu x oikean alareunan solu (esimerkiksi B1xF6). Solualueen voi valita aktiiviseksi hiiren ykköspainikkeella maalaamalla tai klikkailemalla halutut solut aktiiviseksi pitämällä Ctrl-näppäintä pohjassa samalla, kun klikkailee valintaan tulevia soluja.

Rivi on vaakasuora alue, jonka numerointi alkaa laskentataulukon ylälaidasta (numero 1). Excelissä rivejä on 1 048 576 kpl. Rivejä voi lisätä, poistaa ja siirtää myös jälkikäteen. Sarake on yhden solun levyinen pystysuora alue, joka ulottuu koko laskentataulukon läpi. Sarakkeita merkitään kirjaimilla (A, B, C, ...) ja kirjaimien yhdistelmillä (AA, AB, AC, ...). Excelissä on sarakkeita 16 384 kpl (viimeisen sarakeindeksi on XFD). Sarakkeita voi lisätä, poistaa ja siirtää myös jälkikäteen. Tyhjään laskentapohjaan voi kirjoittaa sekä tekstiä että numeroita. Kirjoituksen korjaus tehdään kaavarivillä. Laskentataulukossa solusta toiseen voi liikkua nuolinäppäimillä.

Taulukot

Esimerkkitaulukko

Kuva: Esimerkkitaulukko

Excelin käyttö perustuu taulukoihin. Seuraavassa esitetään tärkeimmät taulukoihin liittyvät operaatiot. Taulukkolaskennassa käytetään yleensä nimensä mukaisesti laskutoimituksia ja funktioita. Tässä luvussa ei kuitenkaan käsitellä niistä kuin pelkästään summan laskeminen. Enemmän laskutoimituksia ja funktioita opiskellaan luvussa Taulukkolaskennan jatko-osio.

Taulukon luominen:

Reunaviivojen asettamisen ikkuna

Kuva: Reunaviivojen asettamisen ikkuna

Taulukon muotoilu:

Rivien ja sarakkeiden lisääminen:

Kone salamoi

Rivien ja sarakkeiden poistaminen:

Summan laskeminen allekkain olevista soluista

Kuva: Summan laskeminen allekkain olevista soluista

Summan laskeminen:

Summan laskeminen vierekkäisistä soluista

Kuva: Summan laskeminen vierekkäisistä soluista

Ruutukaappausvideo: Taulukoiden luominen ja muotoilu Excel 2010:ssä

Kaaviot

Kaaviot ovat keskeinen osa taulukkolaskentaa. Niiden avulla esitetään taulukkomuotoinen data halutussa graafisessa muodossa. Seuraavassa kuvassa on esitetty erään esimerkkikaavion osat. Sen jälkeen seuraavissa alaluvuissa esitetään tärkeimmät kaavioihin liittyvät toimenpiteet.

Esimerkkikaavio ja sen osat selitettynä

Kuva: Esimerkkikaavio, jossa kaavion osat selitettynä

Kaavion luominen:

Kaavion muotoilu:

Kaavioille voi tehdä paljon muitakin muotoiluja. Kaikissa muissakin muotoiluissa idea on sama, eli ensin valitaan kaavio aktiiviseksi ja sen jälkeen valitaan haluttu muotoilu valintanauhan välilehtien Rakenne, Asettelu ja Muotoile (Muotoilu) kautta. Jos kaaviota täytyy muuttaa radikaalisti (esimerkiksi tietoalue muuttuu paljon), järkevintä ja nopeinta on usein poistaa entinen kaavio (klikataan kaaviota hiiren ykköspainikkeella ja painetaan Delete-näppäintä näppäimistöltä) ja tehdä kokonaan uusi kaavio tilalle samalla periaatteella, millä alkuperäinenkin oli tehty.

Ruutukaappausvideo: Kaavioiden luominen ja muotoilu Excel 2010:ssä

Lisää taulukkolaskentaan liittyviä asioita tulee tämän oppimateriaalin Lisätieto-osion luvussa Taulukkolaskennan jatko-osio. Silloin opitaan mm. laskutoimitusten ja funktioiden käyttöä sekä tyylien hyödyntämistä taulukkolaskennassa.

Yhteenveto

Tehtävät

Tehtävissä 1-2 kirjoita vastaukset tekstinkäsittelyohjelmalla ja tallenna tiedosto lopuksi opettajan ilmoittamaan sijaintiin. Tehtävissä 3-8 tallenna työsi lopuksi opettajan ilmoittamaan tallennussijaintiin.

 1. Mihin taulukkolaskentaohjelmia käytetään?
 2. Millaisia kaavioita taulukkolaskentaohjelmilla voi tehdä? Anna esimerkkejä eri kaaviovaihtoehdoista.
 3. Tee Excelillä itsellesi lukujärjestys. Muokkaa taulukon ulkoasu mieleiseksesi. Laita taulukolle ainakin reunaviivat, soluille keskitetty tasaus ja haluamasi taustaväri.
 4. Tee kuluistasi taulukko, joko kuukaudelta tai pitemmältä ajalta. Laske summia taulukon riveiltä ja sarakkeilta. Käytä summien laskemiseen apuna Summa-komentopainiketta.
 5. Tee kaavio edellisessä tehtävässä luomastasi taulukosta. Muotoile kaavio haluamaksesi. Vaihda ainakin kaavion arvosarjojen väriä, otsikoi kaavio ja sen akselit sekä muotoile pystyakselin asteikko haluamaksesi.
 6. Tee myös toinen kaavio neljännen tehtävän taulukosta. Käytä tähän kaavioon eri kaaviotyyppiä kuin viidennessä tehtävässä. Muotoile kaavio muuten vapaasti. Voit kokeilla esimerkiksi kaavion automaattisia asetteluvaihtoehtoja sekä valmiita eri kaavion elementtien tyylejä.
 7. Tee alla olevan kuvan näköinen kaavio (piirakkadiagrammi). Huom! Ensin täytyy toki tehdä taulukko kaaviossa näkyvien arvojen pohjalta. Vasta taulukon luomisen jälkeen on mahdollista tehdä alla oleva kaavio.
  Tehtävän 7 malli
 8. Tallenna tiedosto tltehtava.xlsx omalle tietokoneellesi ja avaa kyseinen tiedosto. Etene sen jälkeen seuraavien ohjeiden mukaisesti.
  • Laske taulukon tyhjiin soluihin summia riveiltä ja sarakkeilta. Käytä laskukaavaa, älä siis laske summia itse manuaalisesti.
  • Tee lopuksi taulukosta alla olevan kuvan näköinen kaavio. Yritä tehdä mahdollisimman samanlainen kaavio (kaaviotyyppi, värit, otsikot, asteikot ym.).
   Tehtävän 8 malli

Lukuun liittyvät harjoitustyöt

Lisätietoa

Taulukon alkioiden lajittelu:

Taulukkolaskentaohjelmalla on kätevä lajitella numeerista- ja tekstiaineistoa. Esimerkiksi luvut on kätevä lajitella suuruusjärjestykseen tai nimet aakkosjärjestykseen. Lajittelu tapahtuu seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Ensin valitaan aktiiviseksi ne solut, joita lajitellaan. Jos olet lajittelemassa sarakkeiden tietoja (tiedot päällekkäin) eivätkä tiedot sisällä otsikkoriviä, klikkaa ensin valintanauhan Aloitus-välilehdeltä Muokkaaminen-ryhmästä painiketta Lajittele ja suodata. Jos olet lajittelemassa lukuja, valitse avautuvasta ponnahdusvalikosta joko Lajittele pienimmästä suurimpaan tai Lajittele suurimmasta pienempään riippuen siitä kumminpäin haluat lajittelun tapahtuvan. Jos taas olet lajittelemassa tekstiä aakkosjärjestykseen, valitse avautuvasta ponnahdusvalikosta joko Lajittele A - Ö tai Lajittele Ö - A riippuen siitä kumminpäin haluat lajittelun tapahtuvan.

Jos lajitteletkin rivejä tai haluat lajitella kerralla useita sarakkeita tai rivejä (tällöin tarvitset mahdollisesti useita lajitteluperusteita) tai valinta sisältää otsikkorivin, ei edellä mainittuja pikapainikkeita voi käyttää. Klikkaa tällöin valinnan tekemisen jälkeen valintanauhan Tiedot-välilehdeltä Lajittele ja suodata -ryhmästä painiketta Lajittele. Avautuvan ikkunan Asetukset-painikkeen avulla voit ensin valita lajitellaanko rivien vai sarakkeiden mukaan. Jos valinnassasi oli mukana otsikkorivi, ruksaa ikkunassa kohta Tiedot sisältävät otsikoita, jolloin valinnan ensimmäistä riviä tai saraketta ei huomioida lajittelussa. Avautuvassa ikkunassa on valmiina yksi lajitteluperusterivi. Laita siihen haluamasi lajitteluehdot. Lisää lajitteluperusterivejä saat tarvittaessa painikkeen Lisää taso avulla. Lopuksi klikkaa OK, jolloin lajittelu toteutetaan.

Monipuolisten lajitteluiden tekemisen ikkuna

Kuva: Monipuolisten lajitteluiden tekemisen ikkuna