Tieto- ja viestintätekniikan käyttötaito -> Esitysgrafiikka

© Antti Ekonoja 2012

Esitysgrafiikka

Esitysgrafiikka

Tässä luvussa opit mm. seuraavia asioita:

Oppimistasi asioista on sinulle mm. seuraavanlaista hyötyä:

Esitysgrafiikan perusteet

Esitysgrafiikka on viime vuosina korvannut lähes täysin piirtoheitin- ja diaheitinesitykset. Esitysgrafiikkaa käytetään oman esityksen tukena selventämään esitystä. Esitysgrafiikkaa käytetään esimerkiksi kouluissa oppitunneilla, yrityksissä ja yhdistyksissä palavereissa ja kokouksissa sekä tuote-esittelytilaisuuksissa. Esitysgrafiikkaohjelmalla tehtyä esitystä kutsutaan diaesitykseksi. Ohjelmalla voi tehdä esimerkiksi tietokoneen näytöstä katseltavia esityksiä, piirtoheitinkalvoja ja paperitulosteita. Suosituimpia esityksiä ovat tietokoneen näytöltä katseltavat esitykset. Lähes aina tietokoneen näyttö luonnollisesti heijastetaan videotykillä isolle valkokankaalle, jolloin esityksen yleisön on helppo seurata esitystä.

Tässä luvussa (ja myöhemmin myös Esitysgrafiikan jatko-osiossa) tutustumme Microsoft PowerPoint 2010 -esitysgrafiikkaohjelmaan, joka tulee Microsoft Office 2010 -ohjelmistopaketin mukana. Valikkokomennot ja ruutukaappausvideot löytyvät myös ohjelman edelliseen PowerPoint 2007 -versioon, joka kuuluu Microsoft Office 2007 -ohjelmistopakettiin. PowerPoint 2007:n valikkokomennot ilmoitetaan suluissa silloin, kun ne poikkevat PowerPoint 2010:n vastaavista valikkokomennoista. Erillinen ruutukaappausvideo PowerPoint 2007:lle löytyy puolestaan silloin, kun kyseisen toiminnon tekeminen poikkeaa merkittävästi vastaavan toiminnon tekemisestä PowerPoint 2010:llä. Myös muita esitysgrafiikkaohjelmia on olemassa ja samat käyttöperiaatteet pätevät soveltaen myös niihin ohjelmiin. PowerPointin perustoiminnoissa pätevät osittain samat ohjelmien käytön yleiset ohjeet, joita käytiin läpi luvussa Tietotekniikan perusteet -> Ohjelmat.

Wordin tapaan PowerPointissakaan ei ole valikoita ja alavalikoita, vaan niiden tilalla käytössä on valintanauha välilehtineen, ryhmineen ja komentopainikkeineen. Myös valintaikkunan avaimet ja vain tarvittaessa näkyvät välilehdet löytyvät PowerPointistakin. Microsoft Office 2010 -paketin ohjelmien käyttölogiikkaa käytiin tarkemmin läpi Wordin yhteydessä, joten sieltä löytyy tarvittaessa lisäohjeita.

PowerPoint 2007:n käyttöliittymä poikkeaa PowerPoint 2010:stä Wordin tapaan lähinnä siten, että PowerPoint 2007:ssa ei ole ollenkaan Tiedosto-välilehteä, vaan sen tilalla on Office-painike. Jos käytössäsi on vasta PowerPointin versio 2003, näyttää PowerPoint 2010:n käyttöliittymä huomattavan erilaiselta. Silloin kannattaa hyödyntää Microsoftin tekemää vuorovaikutteista opasta, josta näkee mistä mikäkin PowerPoint 2003 -ohjelman komento löytyy PowerPoint 2010 -ohjelmasta. Opas löytyy verkosta Office 2010:n tukisivuilta.

Leikepöytä ja pikanäppäimet toimivat PowerPointissa muiden Windows-ohjelmien tapaan. PowerPoint käynnistyy valinnalla Käynnistä | Kaikki ohjelmat | Microsoft Office | Microsoft PowerPoint 2010 (Käynnistä | Kaikki ohjelmat | Microsoft Office | Microsoft Office PowerPoint 2007). Seuraavassa kuvassa esitetään PowerPointin perusnäkymä ja selvitetään PowerPointin ohjelmaikkunan eri osien merkitykset.

PowerPoint 2010 perusnäkymä

Kuva: Microsoft PowerPoint 2010 -esitysgrafiikkaohjelman perusnäkymä

Esityksen luominen

Avattaessa PowerPoint pohjalla pitäisi olla edellisen kuvan näköinen tyhjä esitys. Jos näin ei ole, niin uuden esityksen saa menemällä valintanauhan Tiedosto-välilehdelle ja valitsemalla sen alta Uusi. Seuraavaksi valitaan Tyhjä esitys ja klikataan Luo. Oletuksena uudessa esityksessä on yksi dia. Diaan pääsee kirjoittamaan klikkaamalla hiiren ykköspainikkeella tekstikenttää ja kirjoittamalla sen jälkeen teksti normaalisti. Tekstin ulkoasumuotoilut tapahtuvat samalla tavalla kuin tekstinkäsittelyssä. Yleensä teksti kirjoitetaan dioihin eritasoisina merkittyinä luetteloina.

Dian rakennevaihtoehdot

Kuva: Dian rakennevaihtoehdot

Uusien diojen luominen:

Diat-ryhmä

Kuva: Diat-ryhmä

Dian rakenteen muuttaminen:

Diojen järjestyksen muuttaminen ja poistaminen:

Eritasoiset luettelot:

Merkittyjä luetteloita on mahdollista tehdä usean tasoisia, eli on mahdollista esimerkiksi tehdä luettelon alkioille alakohtia. Painamalla luettelon alkion edessä Sarkainta (Tabulaattori), luettelon alkio siirtyy yhden tason oikealle. Yhden tason vasemmalle pääsee näppäilemällä luettelon alkion edessä Shift + Sarkain.

Esityksen katselu:

Ruutukaappausvideo: Diaesityksen luominen PowerPoint 2010:ssä

Erilaisten elementtien lisääminen esitykseen

Diaesityksessä voi olla tekstin lisäksi kuvia, taulukoita, kaavioita, ääntä, videoita ja vaikkapa Internet-linkkejä. Useimmiten niiden lisäämisessä pätevät samat periaatteet kuin lisättäessä niitä tekstinkäsittelyohjelmassa. Seuraavaksi on listattuna tärkeimmät asiat eri elementtien lisäämiseen liittyen.

Kuvan lisääminen:

Äänen lisääminen:

Videon lisääminen:

Taulukon lisääminen:

Tekstikehyksen lisääminen:

Ruutukaappausvideo: Erilaisten elementtien lisääminen diaesitykseen PowerPoint 2010:ssä

Esityksen ulkoasun muokkaaminen

Esityksessä tärkeää ei ole pelkästään esityksen sisältö, vaan myös esityksen ulkoasu. Selkeä ja viimeistelty ulkoasu herättää mielenkiintoa kuulijoissa ja antaa esittäjästä asiantuntevan kuvan. Ulkoasussa käytetään yleensä valmista suunnittelumallia (teemaa) tai muotoillaan itse diojen taustoja (kuten taustaväriä). Seuraavat ohjeet opastavat näiden käyttöä.

Suunnittelumalli (teema):

Dian taustan muotoilu

Kuva: Dian taustan muotoilu

Dian taustan muotoilu:

Ruutukaappausvideo: Diaesityksen ulkoasun muotoileminen PowerPoint 2010:ssä

Tehosteiden käyttäminen

Tehosteet piristävät useasti esitystä, mutta täytyy muistaa, että tehosteet eivät saa muodostua häiritseväksi tekijäksi. Kuulijoiden keskittyminen pitäisi pysyä esityksen sisällössä, eikä tehosteissa. Käytetyimpiä tehosteita ovat ajoitukset, joilla dian eri osat saadaan tulemaan näkyviin eri aikana. Toimintoa käytetään usein merkittyjen luetteloiden kanssa. Tehosteita on sekä dian vaihtumiseen (Siirtymät) että dian sisällölle (Animaatiot). Seuraavassa opastetaan molempien tehostetyyppien käyttäminen.

Dian vaihtumisen tehosteet (siirtymät):

Dian sisällön tehosteet (animaatiot)

Mukautettu animaatio -ryhmä

Kuva: Mukautettu animaatio -ryhmä

Ruutukaappausvideo: Tehosteiden käyttö PowerPoint 2010:ssä

Hyödyllisiä asioita esitystä rakentaessa

Esityksen pitäjä

Diaesitystä tehtäessä täytyy muistaa muutamia tärkeitä asioita, koska diaesityksen laatiminen poikkeaa suuresti esimerkiksi tekstidokumentin laatimisesta. Ensinnäkään diaesityksen ei ole tarkoitus sisältää tarkkoja ja yksityiskohtaisia tietoja esityksen aiheeseen liittyen, vaan diaesitys on ikään kuin tukisanalista esittäjälle. Esittäjä kertoo puheessaan tarkemmat ja yksityiskohtaisemmat asiat. Diat sisältävät vain tärkeimmät ja keskeisimmät asiat. Kuvat, taulukot ja kaaviot tuovat useasti esitykseen selkeyttä ja lisäävät kuulijoiden mielenkiintoa. Kaikkea dian sisältöä ei aina kannata laittaa näkyviin kerralla, vaan usein kannattaa laittaa dian elementit tulemaan näkyviin eri aikoina hiirtä klikkailemalla. Tällöin esittäjälle jää aikaa kertoa edellisestä esityksen kohdasta, ennen kuin kuulijat alkavat lukea seuraavaa kohtaa dialla. Tällöin myös kuulijoiden keskittyminen pysyy oikeassa aiheessa.

Ohjeet

Esitystä tehtäessä ja sitä pitäessä on hyvä muistaa lisäksi seuraavat asiat:

Lisää esitysgrafiikkaan liittyviä asioita tulee tämän oppimateriaalin Lisätieto-osion luvussa Esitysgrafiikan jatko-osio. Silloin opitaan mm. ylä- ja alatunnisteen käyttöä esimerkiksi dian numeroiden ja päivämäärän asettamiseen. Lisäksi opitaan esimerkiksi automaattisesti etenevän esityksen tekeminen.

Yhteenveto

Tehtävät

Tehtävissä 1-3 kirjoita vastaukset tekstinkäsittelyohjelmalla ja tallenna tiedosto lopuksi opettajan ilmoittamaan sijaintiin. Tehtävissä 4-5 pyydetään tallentamaan valmiit tiedostot kuvaaville nimille. Opettajasi ilmoittaa tiedostojen tallennussijainnin.

 1. Mitä käyttökohteita diaesityksillä on?
 2. Miten diaesitys poikkeaa tekstinkäsittelyllä tehdystä dokumentista?
 3. Mitä seikkoja on hyvä muistaa diaesitystä laatiessa ja pitäessä?
 4. Tee PowerPointilla diaesitys, joka toteuttaa alle listatut vaatimukset. Esityksen aihe on vapaa, se voi kertoa esimerkiksi jostakin lomareissustasi. Tallenna lopuksi esityksesi kuvaavalle nimelle.
  1. Vähintään neljä diaa. Käytä esityksessä vapaavalintaista suunnittelumallia (teemaa) tai määritä diojen taustamuotoilut itse.
  2. Vähintään yksi ClipArt-kuva ja yksi Internetistä kopioitu kuva.
  3. Kaksitasoinen merkitty luettelo, jonka eri alkiot tulevat esityksessä näkyviin yksitellen hiirtä klikkailemalla.
  4. Yksitasoinen merkitty luettelo, jonka alkiot tulevat näkyviin automaattisesti viiden sekunnin välein.
  5. Vapaavalintainen tehoste tai ajoitus diojen vaihtumiseen.
  6. Ääni- tai videotiedosto, joka käynnistyy automaattisesti.
 5. Tallenna tiedosto egtehtava.docx omalle tietokoneellesi, avaa kyseinen tiedosto Wordillä ja etene sen jälkeen seuraavien ohjeiden mukaisesti.
  • Tee dokumentin materiaalista dokumentissa olevien ohjeiden mukaan 6 dian esitys PowerPointilla. Dokumentissa kerrotaan kappaleiden perässä suluissa, mille dialle ja mihin paikkaan dialla kyseinen kappale (ja sen alakohdat) tulee sijoittaa.
  • Diojen rakenne (asettelu) tulee olla seuraava:
   • Dia 1: otsikkodia
   • Dia 2: sisältödia, jossa 2 palstaa
   • Dia 3: sisältödia, jossa 1 palsta
   • Dia 4: sisältödia, jossa 2 palstaa
   • Dia 5: sisältödia, jossa 1 palsta
   • Dia 6: sisältödia, jossa 1 palsta
  • Lisää viimeiselle dialle tekstin alapuolelle vapaavalintainen kuva (esimerkiksi ClipArt-kuva).
  • Dioilla olevat listat (merkityt luettelot) täytyvät tulla esitystä katsellessa näkyviin yksi alkio kerrallaan hiirtä klikkailemalla.
  • Käytä esitykseen jotakin valmista suunnittelumallia (teemaa).
  • Tallenna lopuksi esityksesi kuvaavalle nimelle.

Lukuun liittyvät harjoitustyöt

Lisätietoa

Dian perustyyli:

Dian perustyylit

Kuva: Dian perustyylit

Myös PowerPointissa toteutuu hiukan Wordissa opittu tyyliajattelu. PowerPointissa tyyliajattelu toteutuu Dian perustyylin (engl. Slide Master) avulla. Dian perustyylin saa avattua klikkaamalla valintanauhan Näytä-välilehdeltä Perustyylinäkymät-ryhmästä (Esitysnäkymät) painiketta Dian perustyyli. Tämän jälkeen PowerPoint menee Dian perustyyli -tilaan (Perustyylidia-välilehti tulee aktiiviseksi), jossa voidaan muokata esityksen eri elementtien ulkoasua. Voidaan muokata otsikkoalueen, tekstitasojen (merkityt luettelot), päivämääräkentän, alatunnistekentän sekä dianumerokentän ulkoasua.

Vasemmalle avautuneessa valikossa näkyy ylimmäisenä käytössä oleva perustyyli. Sen alapuolella ovat hieman pienempinä kuvakkeina eri dian asetteluvaihtoehdot. Jos haluat laittaa samat asetukset kaikille asetteluvaihtoehdoille, voit valita ylimmäisen dian aktiiviseksi ennen muotoilujen tekemistä. Tällöin kaikki muut dian asetteluvaihtoehdot perivät tekemäsi muotoilut. Jos taas haluat tehdä muotoilut erikseen eri asetteluvaihtoehdoille, valitse tällöin aina aktiiviseksi haluamasi asetteluvaihtoehto ennen muotoilujen tekemistä kyseiselle vaihtoehdolle.

Varsinainen muotoilu tapahtuu klikkaamalla haluttua osaa hiiren ykköspainikkeella ja valitsemalla tämän jälkeen valintanauhan välilehdiltä halutut ulkoasumuotoilut. Muuttaa voi siis esimerkiksi fonttia, fontin kokoa, tekstin tasausta, tekstin väriä tai luettelomerkkiä. Lisäksi voi määrittää vaikkapa luettelon elementeille tulevaksi automaattisesti tietyn tehosteen. Tai voi määrittää kaikille dioille saman dian vaihtumisen tehosteen. Myös teeman ja diojen taustamuotoilun voi valita haluamakseen.

Dian perustyyli -tilassa tehdyt ulkoasuvalinnat vaikuttavat siis esityksen kaikkiin dioihin, joten sen avulla on kätevä tehdä esitykselle haluttu ja yhtenäinen ulkoasu. Erityisesti pitkissä esityksissä siitä on suurta hyötyä, kun vaikkapa animaatioiden avulla tehtävät ajoitukset luetteloille voi tehdä kerralla kaikille dioille yhdestä paikasta. Periaatteessa Dian perustyyli -tilassa voi tehdä kaikki normaalit ulkoasumuokkaukset, jolloin ne koskevat aina koko esitystä. Dian perustyyli on hyvä säätää kohdalleen jo esityksen tekemisen alussa, jolloin kaikki myöhemmin lisättävät elementit ottavat tyylinsä Dian perustyylistä.

Dian perustyyli -tilasta pääsee pois klikkaamalla valintanauhan Perustyylidia-välilehdeltä Sulje-ryhmästä painiketta Sulje perustyylinäkymä.